Information om inställd provomgång 2020

Här samlar vi uppdaterad information samt svar på vanliga frågor angående beslutet att ställa in Arkitektprovet 2020. 

Arkitektprovet 2020 är inställt

De lärosäten som anordnar Arkitektprovet har noga följt utvecklingen av coronaviruset Covid-19 och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Då Covid-19 har status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom med överhängande risk för smittspridning har de lärosäten som anordnar Arkitektprovet efter noga överväganden beslutat att det alternativa urvalet Arkitektprovet 2020 ställs in. Sveriges arkitektutbildningar kommer således inte att erbjuda antagning genom alternativt urval för höstterminen 2020. Det är första gången sedan Arkitektprovet infördes 1987 som ett provtillfälle ställs in. 

Beslutet att ställa in Arkitektprovets provomgång har under vecka 14 fattats gemensamt av de anordnande lärosätena: Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds Tekniska Högskola/Lunds universitet samt Umeå universitet. 

Besluten grundar sig i bedömningen att lärosätena under rådande omständigheter saknar möjligheten att genomföra provomgången enligt planerat förfarande, samt i avsaknaden av alternativa förfaringssätt som upprätthåller kraven på rättssäkerhet och lika villkor för deltagarna.

Utbildningsplatserna på arkitektutbildningarna för höstterminen 2020 omfördelas till de två andra urvalsgrupperna: betyg och resultat från högskoleprov. Varje lärosäte fattar separat beslut om den exakta omfördelningen.

I och med att provomgången ställs in kommer inlämnade eller med posten redan skickade hemuppgifter inte att bedömas. Inlämnade hemuppgifter kan hämtas på det lärosäte de skickats till mellan den 14 – 25 september 2020. Arkitektprovet erbjuder på grund av omständigheterna även att skicka inlämnade hemuppgifter i retur med posten till deltagare som begär detta via e-post till info@arkitektprovet.se.  

Arkitektprovet kommer att genomföras för antagningsomgången till arkitektutbildningarna höstterminen 2021. 

FAQ

Jag har redan skickat/lämnat in mitt prov, vad händer med det?

Inlämning av Arkitektprovets delprov 1, hemuppgiften, för provomgången 2020 öppnade den 17 februari 2020 och planerades pågå till och med den 15 april 2020. Anordnande lärosäten av Arkitektprovet har löpande utrett förutsättningarna att anpassa provomgången utifrån förutsättningarna för att möjliggöra antagning genom alternativt urval till arkitektutbildningarna för höstterminen 2020. Inom ramarna för detta har frågor kring deltagare som redan påbörjat arbete med eller hunnit lämna/skicka in delprov 1, hemuppgiften, diskuterats och utretts utförligt. Beslutet att ställa in provomgången innebär att inkomna prov inte kommer att bedömas eller sparas till framtida provomgångar. I enighet med ordinarie tidplan erbjuds deltagare som lämnat in hemuppgifter att hämta dessa på det lärosäte de lämnats/skickats till mellan den 14 – 25 september 2020. Därtill erbjuder lärosätena deltagare möjligheten att få hemuppgiften i retur med posten mot begäran via e-post till info@arkitektprovet.se. 

Hur kommer platserna på arkitektutbildningarna att fördelas till höstterminen 2020?

I beslutet att ställa in Arkitektprovets provomgång 2020 har lärosätena även fattat beslut att omfördela fördelningen mellan urvalsgrupperna i antagning till arkitektutbildningarna för höstterminen 2020. Eftersom möjligheten att spara resultat saknas i det alternativa urvalet (AU) Arkitektprovet kommer platserna som vanligtvis tilldelas AU att istället fördelas till de två andra urvalsgrupperna: betyg- respektive resultat från högskoleprovet. Alla lärosäten har ännu inte beslutat exakt hur platserna omfördelas till respektive utbildning. Beslut om ny fördelningen meddelas här på arkitektprovet.se samt via antagning.se. 

Chalmers tekniska högskola har beslutat att fördela 3/4 av samtliga utbildningsplatser på respektive utbildningsprogram utifrån betygsmeriter. En fjärdedel fördelas utifrån resultat på högskoleprovet.

Lunds Tekniska Högskola/Lunds universitet har beslutat att fördela 66 % av utbildningsplatserna utifrån betygsmeriter. 34 % fördelas därmed utifrån resultat på högskoleprovet. 

Umeå universitet har också beslutat att fördela 66 % av utbildningsplatserna utifrån betygsmeriter. 34 % fördelas därmed utifrån resultat på högskoleprovet. 

Kungliga Tekniska Högskolan hänvisar i väntan på beslut till denna sida för vidare information. 

Varför går inte Arkitektprovets provomgång att genomföra? 

Beslutet att ställa in provomgången utgår från en samlad bedömning av hur situationen med Covid-19 påverkar förutsättningarna. I genomförandet ingår, vid sidan av de datum som deltagarna förhåller sig till, också ett omfattande arbete "bakom kulisserna". Utgångspunkten har i första hand varit att undersöka alla möjligheter till alternativa metoder för att genomföra provomgången. I slutändan har dock helhetsbilden varit att det inte finns förutsättningar att genomföra provomgången på ett sätt som säkerställer den nivå av rättssäkerhet och de krav på lika villkor som krävs för ett antagningsförfarande. I samband med att beslut fattades har vi valt att skyndsamt gå ut med den mest nödvändiga informationen först för att så långt som möjligt undvika dröjsmål.  

Varför kan inte provet genomföras på distans/genom digitala kanaler?

Anordnande lärosäten av Arkitektprovet har löpande noggrant utrett förutsättningarna att anpassa provomgången utifrån förutsättningarna för att möjliggöra antagning genom alternativt urval till arkitektutbildningarna för höstterminen 2020. Man har inom ramarna för detta kommit fram till att diskuterade avsteg från ordinarie förfarande som genomförande av endera eller båda delproven 1 och 2 (hemuppgiften och provdagarna) på alternativa sätt skulle innefatta för stora negativa konsekvenser i förhållande till ett beslut om att helt ställa in provomgången utifrån rättssäkerhet. 

Varför kan ni inte tilldela sökande meritvärde i urvalsgruppen AU baserat på hemuppgiften som redan utförs på distans? 

Det finns starka och lagstadgade krav för antagningsförfaranden till högre utbildning gällande rättssäkerhet och lika villkor för sökande. Genomförandet av Arkitektprovet är i sin helhet utformat för att möta dessa krav. I en fråga som denna behöver konsekvenserna för de som planerat söka via urvalet vägas mot den generella rättssäkerheten. Ur denna synvinkel är frågan om att tilldela meritvärde baserat endast på hemuppgiften inte ett alternativ.

Varför kunde ni inte senarelägga provdagarna?

Beslutet att ställa in Arkitektprovet 2020 utgår från en samlad bedömning av förutsättningarna där genomförandet av provdagarna endast är en av många faktorer. Vad gäller senareläggning av provdagarna så finns små marginaler för detta. Arkitektprovets provomgång följer den nationella antagningsomgången för ansökan till höstterminen 2020 för all högskoleutbildning. Provdagarna var planerade till den 9-10 juni 2020. Därefter planerades jurybedömningen pågå mellan den 14-17 juni. Efter jurybedömningen ska resultaten läggas in i antagningssystemen för alla som deltagit i provdagarna innan den samordnade körningen av urval 1 för alla högskoleutbildningar, vars resultat ska meddelas sökande 9 juli. Utifrån de bedömningar vi kunnat göra i nuläget framstår också risken för restriktioner som omöjliggör fysiska provdagar på rättssäker grund vara ungefär likvärdigt stora vid exempelvis 1 veckas senareläggning. 

Varför meddelade ni inte tidigare att provet var inställt?

Informationen om att ställa in Arkitektprovet 2020 publicerades på arkitetprovet.se samma dag som det gemensamma beslutet undertecknats av inblandade parter. I förloppet som föregick beslutet har faktumet att provdeltagare redan arbetar med hemuppgiften varit en central orsak att skyndsamt komma till beslut. Samtidigt har anordnande lärosäten ansett att alla möjliga anpassningar som skulle kunna möjliggöra ett genomförande av provomgången behövde utredas noggrant, i synnerhet utifrån vetskapen att ett beslut om att ställa in påverkar många sökande. 

Vem har fattat beslutet att ställa in Arkitektprovet 2020?

Beslutet har fattats av rektorerna på de anordnande lärosätena: Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds Tekniska Högskola/Lunds universitet samt Umeå universitet.

Går det att överklaga att provomgången ställts in? 

Nej, beslutet går inte att överklaga.