Bedömningkriterier

BEDÖMNING AV ARKITEKTPROVET

Arkitektprovet bedöms av en jurygrupp bestående av arkitekter/lärare från de fyra anordnande lärosätena. Jurymedlemmarna tittar gemensamt på hur uppgifterna lösts ur olika bestämda synvinklar. 

VAD JURYN TITTAR PÅ

  • Iakttagelseförmåga (förmågan att avbilda föremål)
  • Social inlevelseförmåga (förmågan att beskriva i text och bild en medmänniskas/människors förhållande till olika situationer)
  • Rumsligt tredimensionellt tänkande (förmågan att förstå rumsliga sammanhang och uttrycka dessa i bild/er och/eller modell/er)
  • Förmåga till tekniskt-konstruktivt tänkande (förmågan att kunna gestalta och konstruera föremål, en byggnad eller en apparat för något bestämt ändamål)
  • Kompositionsförmåga (förmågan att i olika material med hjälp av ljus, form och färg skildra t.ex. stämningar, rytm och rörelse)